ОБЩИ УСЛОВИЯ

С използването на www.lonaestvia.com Вие сте длъжни да приемете следните Общи Условия, които могат да бъдат актуализирани и променяни от нас без предупреждение.

С използването на www.lonaestvia.com Вие декларирате и гарантирате, че сте поне на 18 години.

Ако Вие не сте съгласни с тези Общи Условия, Вие не сте оторизирани да ползвате този сайт.

 1. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Градище Агро“ ООД с ЕИК 203948674 , със седалище и адрес на управление: гр. Чирпан, ул. „Клара Ешкенази“ №1 , наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на платформата за електронна търговия с електронен адрес www.lonaestvia.com , наричана по-долу “lonaestvia.com.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Доставчика: „Градище Агро“ ООД
 2. Седалище и адрес на управление: Чирпан, ул. „Клара Ешкенази“ №1
 3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: Чирпан, ул. „Клара Ешкенази“ №1
 4. Данни за кореспонденция: office@gradishte-agro.com, телефон +359888415693
 5. Вписване в публични регистри: ЕИК 203948674
 6. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 3. Lonaestvia.com e платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет www.lonaestvia.com , чрез която Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика в платформата стоки и услуги, включително следното:

 • Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на Доставчика и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 • Да преглеждат стоките и услугите, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 • Да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на стоките и изпълнение на услугите, предлагани от в платформата Lonaestvia.com;
 • Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори чрез платформата Lonaestvia.com електронни средства за разплащане.
 • Да получават информация за нови стоки и услуги, предлагани от Доставчика в платформата Lonaestvia.com;
 • Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика в платформата Lonaestvia.com чрез интерфейса на страницата на Lonaestvia.com, достъпна в Интернет;
 • Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на платформата Lonaestvia.com в Интернет;
 • Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

Чл. 4. Доставчикът в платформата Lonaestvia.com организира доставянето на стоките и изпълнението на услугите и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват с Доставчика в платформата Lonaestvia.com договор за покупко-продажба на стоките и услугите, на адрес Lonaestvia.com. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика в платформата.

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът в платформата lonaestvia.com се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки. Ползвателите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора с Доставчика в платформата lonaestvia.com

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика на платформата lonaestvia.com възнаграждение за доставените стоки и услуги съгласно условията, определени в платформата lonaestvia.com и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в платформата lonaestvia.com

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът в платформата lonaestvia.com се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация и въвеждане на парола за достъп или при попълване на информация за доставка при завършване на покупка.

ПОРЪЧКА ЗА ПОКУПКА

Чл. 7. (1) За да поръчвате покупка на предлаганите продукти и услуги от lonaestvia.com Ползвателят е необходимо да предостави изискваната информация или да се регистрира ( чрез попълване на регистрационна форма).

(2) При регистрация, името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчика в платформата lonaestvia.com, съобразно посочената в него процедура.

(3) С попълване на данните си в потребителската кошница и натискане на бутона "Поръчай", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя поръчка по електронна поща или чрез SMS. Създава се акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

(5) При извършване на регистрацията или поръчката Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията или поръчката си.

ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 8. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика в платформата lonaestvia.com за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от доставчиците в платформата lonaestvia.com стоки.

(2) С въвеждането на каквато и да е информация на този Уеб сайт Вие заявявате и гарантирате, че (а) Вие сте на поне 18 годишна възраст; (б) използвате своята действителна самоличност; (в) Вие сте предоставили само вярна, точна, настояща и пълна информация; (г) Вие ще поддържате и своевременно актуализирате информацията, която сте предоставили, за да я запазите като вярна, точна, настояща и пълна; (д) сте съгласни с „Общите условия“ на този Уеб сайт.

Чл. 9. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба на стоките в платформата lonaestvia.com по следната процедура:

(1) Влизане в системата за извършване на поръчки в платформата lonaestvia.com

(2) Избиране на една или повече от предлаганите от Доставчика в платформата lonaestvia.com стоки и услуги и добавянето им към списък със стоки за покупка.

(3) Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на Ползвателя като страна по договора.

(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката;

(5) Избор на способ и момент за плащане на цената.

(6) Потвърждение на поръчката;

VII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 10Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в lonaestvia.com, може да се направи извод, че са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.

Чл. 11. (1) Основните характеристики на стоките и услугите, предлагани от Доставчика в платформата lonaestvia.com са определени в профила на всяка стока или услуга в платформата lonaestvia.com

(2) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в платформата lonaestvia.com в профила на всяка стока в платформата lonaestvia.com

(3) Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките се определя от Доставчика в платформата lonaestvia.com и се предоставя като информация на Ползвателите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

(4) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя посредством в механизмите в платформата lonaestvia.com

(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й в платформата lonaestvia.com преди сключването на договора за покупко-продажба.

(6) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата lonaestvia.com или електронна поща.

Чл. 12. (1) Потребителят се съгласява, че доставчиците в платформата lonaestvia.com имат право да приемат авансово плащане за сключените с Потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика в платформата lonaestvia.com цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

(3) В случай, че стойността на поръчката на Потребителя е равностойна или надвишава 15 000 лв., плащането се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка на Доставчика.

Чл. 13. Политика за връщане на стоки, обезщетяване на картодържатели и отказ от направени поръчки

(1) Ползвателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 7 дни, считано от датата на получаване на стоката.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

 • за доставка на стоки, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира;
 • за доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики (храни и напитки);
 • за всяка, поръчана от Потребителя стока, която е била разопаковани и/или отворени от него и това е засегнало количествените и качествените и характеристики.

(3) В случай, че Ползвателят упражни правото си на отказ по ал. 1 от настоящата разпоредба, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която Ползвателят е платил по договора се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако последният не е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.

(4) Ползвателят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

(5) Ползвателят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика на адрес, посочен по-горе или на имейл: office@gradishte-agro.com.

(6) При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорирани и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането.

Чл. 14. (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика в платформата lonaestvia.com

(2) В случай че Потребителят и Доставчикът в платформата lonaestvia.com не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 календарни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика в платформата lonaestvia.com

(3) Ако Доставчикът в платформата lonaestvia.com не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.

Чл. 15. Доставчикът в платформата lonaestvia.com се задължава да спазва всички изисквания, установени в българското законодателство относно етикетирането, рекламата и продажбата на алкохолни напитки.

VIII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 16. (1) Доставчикът в платформата lonaestvia.com може да организира доставката и предаването на стоката на Ползвателя от съответен куриер в определения при сключването на договора срок.

Чл. 17. (1) Ползвателят има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато:

 • доставената стока явно не съответства на поръчаната от него и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
 • при транспортирането стоката е била повредена.
 • След получаване на стоката, Ползвателят има право да иска връщането й при наличието на несъответствие на стоката с договореното, което не е могло да бъде установено при обикновен преглед на същата.
 • В изброените случаи, Ползвателят може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на подадената от него заявка за покупка чрез отправяне на съответно писмено искане до lonaestvia.com.

(2) Ако Ползвателят не уведоми Доставчика в платформата lonaestvia.com съгласно ал. 1 стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

Чл. 18. Доставчикът в платформата lonaestvia.com не се задължава да осигурят необходимия сервиз за стоката.

Чл. 19. За неуредените в този раздел случаи се прилагат правилата търговската продажба, определени в Търговския закон и Закона защита на потребителите.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 20. (1) Събирането, съхранението и обработването на лични данни се осъществява съобразно Политиката на за поверителност на личните данни, която можете да достъпите тук.  

(2) Въведените от Ползвателите лични данни са обект на защита по Закона за защита на личните данни и Общия регламент 2016/679 като Доставчикът ги обработва за целите и в сроковете, предвидени в Политиката за поверителност на личните данни .

(3) При съгласие на Ползвателя с Политиката за поверителност на личните данни, Ползвателят изрично потвърждава, че е съгласен Доставчикът да съхранява информация или получава достъп до информацията, съхранена в крайното устройство на Ползвателя за изчерпателно предвидените в нея цели и срокове. Ползвателят се съгласява, че Доставчикът може  съхранява информация или получава достъп до информацията, съхранена в крайното устройство на Ползвателя и на други основания, посочени в Политиката за поверителност на личните данни .

(4) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата lonaestvia.com има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Ползвателя или Потребителя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Ползвателя или Потребителя в електронния магазин на Доставчика в платформата lonaestvia.com

(5) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата lonaestvia.com има право да събира, съхранява и обработва данни да поведението на Ползвателя или Потребителя при използването на електронния магазин на Доставчика в платформата lonaestvia.com  Ползвателят има право да възрази на съхраняването или достъпа до информацията по алинея 3 по предвидените в Политиката за поверителност на личните данни начини.

Чл. 21. (1) Във всеки момент, Доставчикът в платформата lonaestvia.com има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 22. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика на платформата lonaestvia.com, като публикува съобщение на сайта си.

Чл. 23. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес . заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 24. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика в платформата lonaestvia.com се прекратяват в следните случаи:

 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи.

Чл. 25. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва платформата lonaestvia.com в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

XII. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 26. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчика в платформата lonaestvia.com при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 27. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 28. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.

(2) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Ползвателят в процеса на използване или неизползване на lonaestvia.com и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика.

(3) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което платформата не е била достъпна поради непреодолима сила.

(4) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в платформата lonaestvia.com

Чл. 29. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.

XIV. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 30. (1) Доставчикът предлага следните начини на плащане:

 • Наложен платеж – плащане в брой при доставка на стоката;
 • С кредитна или дебитна карта.

(2) Доставчикът приема плащане само и единствено във валута български левове (BGN). Всяко плащане в различна от обявената валута подлежи на банкови такси и комисионни от обслужващата банка на картодържателя.

XIV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 31. (1) Ползвателят и Доставчикът в платформата lonaestvia.com се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

(2) Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 32. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика в платформата lonaestvia.com и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 33. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 34. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 35. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на lonaestvia.com.