ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Настоящата Политика за поверителност има за цел да ви осведоми за това как третираме вашите лични данни като администратор, а също и за това как бихте могли да контролирате своите предпочитания и настройки във връзка с това третиране.

 

КАКВО РЕГЛАМЕНТИРАТ ТЕЗИ ПРАВИЛА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И НА КАКВО ЗАКОНОВО ОСНОВАНИЕ 

От 25 май 2018 година в България започва да се прилага Общ регламент за защита на личните данни (GDPR). Той е приет от Европейския съюз и целта му е да уеднакви политиките на държавите-членки на ЕС, свързани със събирането и използването на лични данни. Друга негова цел е да гарантира правото ни на неприкосновеност, да защити личните ни данни, за да даде повече сигурност срещу злоупотреби с личната информация на всеки от нас.

 

АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ

Събирането, обработването и съхраняването на лични данни от потребителите на уебсайта се извършва от:

„Градище Агро“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. Чирпан п.к. 6200, ул. "Клара Ешкенази" №1

в качеството на администратор на лични данни.

Администраторът събира и обработва всички лични данни в съответствие със законите за защита на личните данни, приложими в Европейския съюз.

НАДЗОРЕН ОРГАН

Комисията за защита на лични данни

Адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ 2

Данни за контакт: 02/915 35 18; 02/915 35 19;

 

СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

В зависимост от целите обработваме следните лични данни:

 • Предоставени от Вас данни, необходими за идентификацията и изпълнение на договорни задължения към клиента: имена, адрес, телефон, електронна поща, данни на Ваш пълномощник, ако доставката се получава от пълномощник;
 • Данни, събирани при плащане: идентификационен номер, номер на банкова сметка;
 • Информация за компютъра ви, включваща вашия IP адрес, географско местоположение, тип и версия на браузъра ви и операционна система;
 • Данни, събирани от прочитане на бисквитки.

 

ЦЕЛИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Лична информация, подадена до нас чрез уебсайта ни www.lonaestvia.com , ще бъде използвана за целите, уточнени в тази полица.

Може да използваме личната ви информация за:

 • сключване или изпълнението на сключен с нас договор, а именно: идентифициране на клиент при регистрация за сключване на договор за доставка, изменение и прекратяване на договора;
 • изпълнение на законови изисквания: издаване на фактури с предвидените в Закона за счетоводството лични данни, предоставяне на информация за клиента по запитване от компетентен орган;
 • спазване на прилагани спрямо администратора законови задължения по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и Закона за счетоводството: за съхраняване на счетоводна и търговска информация, водене на счетоводна отчетност и съхраняване на счетоводната информация, както и всички други сведения и документи от значение за данъчното облагане и задължителните осигурителни вноски;
 • обработване за целите на легитимните интереси на администратора: подготовка и съхранение на статистическа информация и справки в агрегиран вид за развитие и усъвършенствуване на предлаганите стоки и услуги;
 • осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него в това число информационен бюлетин, специални предложения, промоции, промо кодове, новини и нови функционалности;
 • за целите на регистрация на потребител в онлайн магазина.

 

В случай, че Ваши лични данни ще бъдат обработвани впоследствие с цел, различна от тази, за която са събрани/предоставени, преди това обработване ние ще Ви предоставим информация за тази друга цел и останалата необходима информация, съгласно закона.

 

ОСНОВАНИЕ ЗА СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Администраторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на онлайн магазин www.lonaestvia.com и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал.1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:

 • Изрично получено съгласие от Вас, като клиент;
 • Изпълнение на задълженията на Администратора по договор с Вас;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
 • За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна.

 

СЪГЛАСИЕ

Когато е необходимо Вашето съгласие за обработване на личните Ви данни, ние ще извършваме това само, след като сме получили Вашето съгласие. С оглед необходимостта да изпълняваме задълженията си, отказът да се даде съгласие би могло да доведе до невъзможност за предоставяне на съответният продукт, напр. без да въведете имената си, телефон и адрес, вкл. електронен адрес, ние не бихме могли да извършим доставка на поръчаната от Вас стока. Когато обработването на личните Ви данни за конкретна цел се основава на дадено съгласие, Вие можете да го оттеглите по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването преди неговото оттегляне. Оттеглянето на съгласието важи занапред и не може да има обратно действие.

 

ПРЕДАВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ЗА ОБРАБОТВАНЕ

 • Администраторът може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR);
 • Администраторът Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

 

СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

„Градище Агро“ ООД обработва и съхранява Вашите лични данни за сроковете, установени в действащото законодателство. След изтичане на законово установените срокове, ние ще унищожим Вашите лични данни. Лични данни, за които липсва изрично установен срок за съхранение, ще бъдат унищожавани след постигане на целите, за които те са събрани и се обработват. По-конкретно, ние ще съхраняваме личните Ви данни както следва:

 • В случай на сключен между нас договор за доставка, ще обработваме и съхраняваме личните Ви данни за срок, който е необходим и достатъчен за доказване на точното изпълнение на задълженията ни към Вас, за срок, не по–кратък от такъв, установен в съответен нормативен акт, но не по-малко от 5 (пет) години след прекратяване на съответното правоотношение, възникнало на основание сключен между нас договор.
 • Счетоводната и търговската информация, както и всички други сведения и документи от значение за данъчното облагане и задължителните осигурителни вноски се съхраняват:
  1. счетоводни регистри и финансови отчети - 10 години;
  2. документи за данъчно-осигурителен контрол - 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задължение, с което са свързани;
  3. всички останали носители - 5 години;
 • В случай, че между „Градище Агро“ ООД и Вас, в срок до 6 /шест/ месеца от датата на получаване на лични данни, не бъде сключен договор или дадено нареждане за доставка (когато договор не се сключва), предоставените от Вас на „Градище Агро“ ООД Ваши лични данни ще бъдат унищожени/заличени в срок до 9 /девет/ месеца, считано от датата на получаването им.

Сроковете могат да бъдат удължени допълнително, например в случаите на съдебни дела, удължаване на давностния срок поради прекъсване, както и при изпълнение на законови разпоредби и изисквания на надзорни органи.

 

ПРАВА НА СУБЕКТА НА ДАННИ

В качеството си на субект на лични данни, които и доколкото се обработват от „Градище Агро“ ООД , Вие имате съответно право:

 • да изискате достъп до съхраняваните при нас Ваши лични данни, съответно да изискате от нас да бъдат коригирани личните Ви данни;   
 • да изискате от нас ограничаване на обработването на личните Ви данни и изтриване на личните Ви данни, след изтичане на съответните срокове, посочени в настоящото уведомление;
 • да възразите срещу обработването на личните Ви данни от „Градище Агро ООД“;
 • на преносимост на данните, когато това е технически осъществимо и при условие, че е постъпило съответно искане от Вас и избрания нов администратор;
 • да оттеглите по всяко време съгласието си за обработване на Ваши лични данни от „Градище Агро“ ООД , когато същото се осъществява на основание чл. 6, параграф 1, буква а) или чл. 9, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) 2016/679.
 • на жалба до Комисия за защита на личните данни с адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров”№2, тел. 91 53 518, е-mail: kzld@cpdp.bg

Всеки субект на данни, може да упражни правата си, като подаде писмено искане до “Градище Агро ООД“ в свободен текст на електронния адрес на дружеството –office@gradishte-agro.com , на който ще получи своевременно писмен отговор.

 

ИЗМЕНЕНИЯ
Запазваме си правото да актуализираме тази полица, като публикуваме нова версия в нашия уебсайт. Трябва да проверявате тази страница, за да се уверите, че разбирате всички промени на полицата. Може да ви известим за промените в тази полица, като ви изпратим имейл или чрез личната система за съобщения на уебсайта ни.

 

БИСКВИТКИ

Какво представляват бисквитки?

Бисквитките са малки частици данни, които се изпращат до Вашия браузър от уеб сървър и се съхраняват на Вашето устройство, така че сайтът да може да разпознае Вашия компютър. Има два вида бисквитки – постоянни и временни или „сесийни“ бисквитки. Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на Вашия компютър или мобилно устройство за дълъг период от време. Сесийните бисквитки се поставят временно в компютъра Ви, когато посещавате нашия Сайт, но изчезват, когато затворите страницата, което означава, че те не се съхраняват за постоянно на Вашето устройство. Бисквитките не могат да навредят на Вашите файлове или да увеличат риска от вируси в компютъра Ви.

 

Видове бисквитки, които използваме и тяхното предназначение:

Ние използваме следните видове бисквитки:

 

Задължителни бисквитки

Тези бисквитки са строго необходими, за да може уебсайтът да изпълнява своите функции. Използваме тези бисквитки например:

 • за да установим автентичността и самоличността на нашите потребители, когато те използват нашия Сайт, така че да можем да предоставим нашите услуги;
 • за да можем да изпълняваме нашите Общи условия и да поддържаме сигурността на нашите услуги.

 

Бисквитки за ефективност и функционалност

Тези бисквитки не са строго необходими, но ни позволяват да персонализираме Вашето онлайн преживяване с нашите Интернет страници. Използваме тези бисквитки например:

 • за да запомним Вашите предпочитания, така че да не е нужно всеки път да вкарвате информация, която вече сте предоставили /например, когато въвеждате данните си за достъп до нашите услуги/;
 • за да събираме информация за начина, по който нашите потребители използват услугите ни, така че да можем да подобрим нашия Сайт и нашите Услуги и да извършваме пазарни проучвания (например: информация за популярни страници, навици на гледане, брой на кликовете, брой на споделянията, харесвания за дадена статия, последни посетени страници, гласуването при коментарите).

 

Рекламни бисквитки

Използваме тези бисквитки например:

 • за да получим информация за начина, по който използвате нашите Интернет страници, като например страници, които посещавате или как реагирате на реклами, за да Ви предоставим реклами, които са съобразени с Вас;
 • за да определим кои са най-популярните части от нашите Сайтове;
 • за да следим използването на нашите услуги и нашите Сайтове (честота и време);
 • за да следим успеха на даден продукт;
 • за да определим колко често Вие и останалите потребители посещавате нашите Сайтове;
 • за да извършваме анкети, така че взаимодействието Ви с нашите Сайтове и нас самите да може да бъде подобрено.

 

Сесийни бисквитки

Възможно е да използваме и сесийни бисквитки, например:

 • за да Ви позволим да се движите между отделните страници на нашия Сайт, без да е необходимо отново да се логвате;
 • за да Ви разпознаваме, когато се връщате на нашия Сайт, за да използвате услугите ни;

 

Бисквитки на трети страни

Използваме и някои бисквитки на трети страни като част от нашите услуги. Тези бисквитки се управляват от съответните сайтове и не се контролират от нас. По-долу са изброени бисквитките на трети страни, които използваме, някои от които могат да бъдат изключени с помощта на общите настройки на Вашия браузър. За други е необходимо да посетите съответните сайтове и да следвате осигурените инструкции.

– Google Analytics – за да генерираме статистика за трафика на сайта и източниците на трафик, както и за конвертиране на мерките и продажбите – за отказ вижте тук:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

 

Как се изтриват бисквитки?

Можете сами да изберете дали да приемете бисквитките или не. Ако искате да знаете кога Вашият компютър получава бисквитка, можете да настроите браузъра си така, че той да Ви уведомява за това. Така имате възможност да приемете или откажете дадена бисквитка. Вашият компютър може да бъде настроен да отхвърля всички бисквитки.

Моля, обърнете внимание, че промените в браузъра Ви, с които се деактивира функцията за бисквитки, ще попречат на части от нашите Сайтове да функционират правилно.

 

Всички съвременни браузъри предлагат възможността за промяна на настройките на бисквитките. Тези настройки се намират в „опции“ или в менюто „предпочитани“ на всеки интернет браузър. За да откриете тези настройки, може да използвате също така и линковете по-долу или да използвате опцията „помощ“ на браузъра си за повече информация:

– Internet Explorer – https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

– Firefox – https://support.mozilla.org/en-US/kb/block-websites-storing-cookies-site-data-firefox

– Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

– Safari – https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US

Изтриването на бисквитките би имало отрицателно влияние върху използваемостта на много уебсайтове.

 

Как ние използваме бисквитките?

Ние използваме информацията от бисквитките, за да направим нашите Интернет страници по-приятни и лесни за използване от потребителите и за да можем да Ви осигурим персонализирани препоръки.